Phones

"กรุ๊ปลีส" เร่งป้อนข้อมูลผู้สอบบัญชี แก้ปัญหาส่งงบล่าช้า

2022-05-19 08:09:16 1777
นิวส์ คอนเน็คท์ - "กรุ๊ปลีส" แจง เร่งแก้ปัญหาเพื่อป้อนข้อมูลให้เคพีเอ็มจี เพื่อให้ความเห็นต่องบการเงินประจำปี 63 โดยเร็วที่สุด ส่วนเรื่องคดีความทั้งในสิงคโปร์และไทย ยังอยู่ในขั้นตอนพิจารณา พร้อมแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เลื่อนยื่นงบการเงินปี 65 ออกไปก่อน

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) หรือ GL โดย นายทัตซึยะ โคโนชิตะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยถึงการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ยังล่าช้า โดยระบุว่า ฝ่ายบริหารกำลังทำงานอย่างขะมักเขม้น เพื่อเร่งแก้ไขปัญหานี้ให้เร็วที่สุด โดยบริษัทได้นำส่งข้อมูลต่อ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด (เคพีเอ็มจี) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อให้เป็นที่น่าพอใจแก่เคพีเอ็มจี จนกระทั่งสามารถให้ความเห็นต่องบการเงินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

ในแง่ของความคืบหน้าการดำเนินการนั้น ในช่วงก่อนหน้านี้แม้ว่าทางเคพีเอ็มจีได้ระงับการตรวจสอบบัญชีของบริษัท อย่างไรก็ตาม ในเดือนธันวาคม 2564 ทางเคพีเอ็มจีได้ตกลงที่จะดำเนินการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563 ต่อ และขณะนี้ทางบริษัทกำลังทำงานร่วมกับเคพีเอ็มจีเพื่อจัดทำงบการเงินประจำปี 2563 ให้เสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ ทางบริษัทยังมีความคืบหน้าในเรื่องอื่นๆ ทางด้านบัญชี อีกทั้งงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัทนั้น ใกล้ที่จะถูกเปิดเผยมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา

ส่วนในเรื่องคดีความ ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่เคพีเอ็มจีกังวล โดยเป็นคดีความทั้งในประเทศสิงคโปร์และประเทศไทย ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคดีนั้น บริษัทได้รายงานความคืบหน้าคดีเหล่านั้นให้แก่ทางเคพีเอ็มจีรับทราบอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทไม่สามารถแทรกแซงระบบตุลาการให้ดำเนินการให้เร็วขึ้น และจำเป็นต้องรอตามขั้นตอนการพิจารณาคดีต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจะเร่งดำเนินการยื่นงบการเงินดังกล่าวข้างต้น ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และขณะนี้ทางเคพีเอ็มจีอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2563 อย่างไรก็ตาม หากมีความคืบหน้าประการใดเพิ่มเติม บริษัทจะแจ้งให้นักลงทุนทราบโดยเร็วที่สุด

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเลื่อนการนำส่งงบการเงิน สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ออกไปจากระตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้จัดส่งภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นสุดไตรมาส หรือภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เนื่องจากการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยผู้สอบบัญชี ยังไม่แล้วเสร็จ และบริษัทอยู่ในขั้นตอนการเจรจากับผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 และ 2565 โดยบริษัทจะเร่งดำเนินการจัดส่งงบการเงินดังกล่าวโดยเร็วที่สุด