Phones

พาณิชย์-DITP สร้างความสำเร็จ ผ่านการบ่มเพาะผู้ประกอบการไทย

2022-08-04 11:17:38 1233
นิวส์ คอนเน็คท์ - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เผยความสำเร็จ โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการไทยที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่ตลาดสากล หรือ Future Lab ถือเป็นผลสัมฤทธิ์จากการบูรณาการต่อยอดผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือ

นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการไทยที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่สากล หรือ Future Lab เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่กรมได้ดำเนินการตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ส่งเสริมและผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการไทย ที่ตอบโจทย์เมกะเทรนด์ของโลกในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม กรมฯ ได้เดินหน้าสร้างและส่งเสริมผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจด้วย BCG Economy Model เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของไทย โดยได้ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) ในการพัฒนาเชื่อมโยงระหว่างการค้า การตลาด การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน ส่งเสริม ต่อยอดมูลค่าเพิ่มด้านแบรนด์ และนวัตกรรม ให้กับผู้ประกอบการไทย ในกลุ่มหัตถอุตสาหกรรมสินค้าไลฟ์สไตล์ ในพื้นที่ภาคเหนือ 

โครงการ Future Lab เน้นส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถแข่งขันได้ และส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า บริการศักยภาพ ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี การใช้ประโยชน์ จากงานวิจัย การออกแบบ สร้างความแตกต่างของสินค้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและสร้างตราสินค้า ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ และการค้าที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการ 15 แบรนด์ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการนี้ สามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารธุรกิจให้เติบโต มั่งคั่ง และยั่งยืน ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในระดับนานาชาติ สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยต่อไป 

นางสาวประอรนุช ประนุช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กล่าวว่า ผู้ประกอบการ 15 แบรนด์ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ Future Lab ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2565 เกิดองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมการอบรมเชิงลึกเพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจ อภิปรายอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาเชิงลึก และให้คำปรึกษาเชิงลึกตัวต่อตัวระหว่างผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญแล้ว ผู้ประกอบการยังมีโอกาสได้รับคู่มือการสร้างแบรนด์เฉพาะแบบ (Brand Book) รวมถึงแคตตาล็อกสินค้าออนไลน์ (E-Catalog) เพื่อใช้เป็นสื่อในการนำเสนอสินค้า สร้างภาพลักษณ์ และ story telling ของแบรนด์สินค้าแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และในกิจกรรม Pitching วันสุดท้ายก่อนการรับมอบประกาศนียบัตรนั้นยังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญ และนักธุรกิจ/นักลงทุน (Buyers) ชั้นนำของประเทศ อาทิ บริษัท ไทยพาวิลเลี่ยน คอร์ปอเรท จำกัด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ลาซาด้า จำกัด เป็นต้น ร่วมให้คำแนะนำถึงโอกาสทางการค้า นอกจากนี้ ในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2565 กรมฯ มีกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการโครงการ Future Lab สู่ตลาดต่างประเทศ โดยจัด Thai brand Festival ที่ห้างสยามดิสคอเวอร์รี่ และ platform online รวมถึง กิจกรรม Online Business Matching ในเดือนกันยายนนี้ต่อไป