Phones

TPCH ส่งซิกผลงานครึ่งปีหลังโตเด่น

2021-09-15 13:15:18 97
นิวส์ คอนเน็คท์ - TPCH ครึ่งปีหลัง 64 ผลงานโดดเด่น จากการรับรู้รายได้ของโรงไฟฟ้า 10 แห่ง กำลังผลิต 106.8 MW เตรียม COD โครงการโรงไฟฟ้าขยะ "สยาม พาวเวอร์" ขนาด 9.5 MW ไตรมาส 4/64 ดันกำลังผลิตไฟฟ้ารวมปีนี้เพิ่มเป็น 116.3 MW ล่าสุดมีบริษัทย่อยผ่านคุณสมบัติและคำเสนอขายไฟฟ้าด้านเทคนิคโรงไฟฟ้าชุมชนรวม 10 แห่ง ขนาดกำลังการผลิต 38 เมกะวัตต์ 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง 64 จะมีทิศทางที่ดีกว่าครึ่งปีแรก เนื่องจากสามารถรับรู้รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลครบ 10 แห่ง กำลังการผลิตรวม 106.8 เมกะวัตต์ 

รวมทั้งคาดว่าโรงไฟฟ้าขยะ สยาม พาวเวอร์ (SP) กำลังการผลิตติดตั้ง 9.5 เมกะวัตต์ จะทำการ COD ไตรมาส 4/64 ตามแผน ส่งผลให้บริษัทจะมีกำลังการผลิตรวมในสิ้นปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 116.3 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันอยู่ที่ 106.8 เมกะวัตต์ มั่นใจว่าจะสนับสนุนให้ผลงานปี 64 เป็นไปตามเป้าหมาย

ส่วนแผนการดำเนินงานที่เหลือของปีนี้ บริษัทเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) ล่าสุด บริษัทได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิคเพิ่มมาอีก 1 โครงการ คือ บริษัท ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ สตูล จำกัด จังหวัดสตูล ขนาดกำลังการผลิต 3 เมกะวัตต์ ประเภทเชื้อเพลิงชีวภาพ ภายหลังที่ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเรียบร้อยแล้ว จากเดิม 9 บริษัท รวมเป็น 10 บริษัท ทำให้มีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯ รวม 38 เมกะวัตต์ ซึ่งรอการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในวันที่ 23 กันยายนนี้ 

นอกจากนี้ บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ครั้งที่ 1/64 มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 2 ปี 9 เดือน เพื่อใช้ชำระคืนตั๋วแลกเงินที่จะครบกำหนด ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และใช้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า ในการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงเตรียมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะเพิ่มเติมอีกประมาณ 5 แห่ง

ทั้งนี้บริษัทยังคงเป้าหมายการมีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 250 เมกะวัตต์ ทั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล ชีวภาพ และโรงไฟฟ้าขยะ ภายในปี 66 โดยเข้าไปศึกษา โครงการต่างๆ ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาวและเพื่อการเติบโตของบริษัทในอนาคตได้อย่างยั่งยืน