Phones

ตลท.ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์

2021-10-14 11:45:07 355
นิวส์ คอนเน็คท์ - ตลท.คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ อดีตกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ซึ่งนับเป็นการสูญเสียปูชนียบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งที่ได้สร้างคุณูปการอย่างมากให้กับตลาดทุนไทย

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คนที่ 5 ในช่วงระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2528 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2535 โดยได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้ที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการ รวมทั้งได้ดำเนินนโยบายเชิงรุกเพื่อวางรากฐานตลาดทุนไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างมีศักยภาพ และเดินหน้าสู่มาตรฐานสากล ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการซื้อขายหลักทรัพย์จากวิธีเคาะกระดานเป็นการซื้อขายด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเต็มรูปแบบในปี 2534 เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต 

โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นหนึ่งในสี่ของโลกที่ริเริ่มนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการซื้อขาย มีการพัฒนาระบบการรายงานราคาหลักทรัพย์ให้ทันต่อเหตุการณ์ นอกจากนี้ ยังดำเนินนโยบายเชิงรุกในการสรรหาบริษัทเข้ามาจดทะเบียน และใช้กลยุทธ์ดึงดูดผู้ลงทุนต่างชาติ ผ่านการออกไปโรดโชว์ในต่างประเทศ พัฒนาสารสนเทศที่ใช้สื่อสารกับผู้ลงทุนเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งจัดให้มีกระดานต่างประเทศขึ้น ตลอดจนได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความรู้ด้านการเงินการลงทุน ที่ไม่จำกัดแต่เพียงในแวดวงผู้ลงทุนเท่านั้น หากยังได้ขยายไปยังนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปด้วย และเพื่อเป็นเกียรติแด่ท่าน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงได้ขออนุญาตจาก ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ ในการนำชื่อของท่านมาตั้งเป็นชื่อ "ห้องสมุดมารวย" เมื่อปี 2547 ด้วย