Phones

ค่ายอาสา PT ทำจริงไม่ทิ้งกัน@สุรินทร์

2022-03-02 10:39:35 733 ค่ายอาสา PT ทำจริงไม่ทิ้งกัน@สุรินทร์ (สกู๊ปพิเศษ)

ยังคงเดินหน้าต่อเนื่องสำหรับการจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ ภายใต้โครงการ “ค่ายอาสา PT ทำจริงไม่ทิ้งกัน" โดย บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG ช่วงวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู ตำบลสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกชุมชน “อยู่ดีมีสุข” 

โดยครั้งนี้พีทีจี ได้นำพนักงาน รวมถึงพนักงานสถานีบริการน้ำมัน PT ในพื้นที่ และคลังน้ำมัน PT จังหวัดสุรินทร์ มาร่วมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมสุขภาพอนามัย พัฒนาด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชน และการปรับปรุงพื้นที่ในชุมชนเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่ตำบลสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้มาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้เยาวชนและผู้อาศัยทั้ง 15 ชุมชนนั้น ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมในครั้งนี้


นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในครั้งนี้ว่า PTG ได้ดำเนินธุรกิจและเติบโตคู่กับคนไทยมานานกว่า 30 ปีบริษัทฯ มีความตระหนักดีในการให้ความช่วยเหลือสังคมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้ทุกคนในชุมชน “อยู่ดีมีสุข’’ ซึ่งรวมไปถึงการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา สาธารณสุข ซึ่งการส่งเสริมกิจกรรมทั้งหมดอยู่ภายใต้โครงการ “PT ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน" ซึ่งเป็นโครงการซีเอสอาร์ที่บริษัทฯได้ให้ความสำคัญ และเป็นหนึ่งในภารกิจ ในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนสังคมที่บริษัทฯเข้าไปดำเนินธุรกิจในทุกพื้นที่อย่างแท้จริง

สำหรับกิจกรรมซีเอสอาร์ภายใต้โครงการ “PT ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน" ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ ตำบลสำโรง จำนวน 8 โรงเรียนเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนูฯ 2. โรงเรียนบ้านสำโรง 3. โรงเรียนบ้านทัพกระบือ 4. โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำโรง 6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพกระบือ 7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสลงพันธ์ 8. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดราษฎร์แจ่มจันทร์


โดยมีการแจกทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 40 ทุนการศึกษา ทั้งนี้ ยังมีการมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา กล่องปฐมพยาบาล และพันธุ์ผักสวนครัวให้ทั้ง 8 โรงเรียนอีกด้วย นอกจากนั้น PTG ยังได้สนับสนุนพัฒนาการศึกษา โดยการแจกทุนการศึกษาบุตรและธิดาของพนักงาน ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกจำนวน 10 ทุน

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย พัฒนาด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชน โดยมี “PT ชุมชนตาสว่าง” กิจกรรมวัดสายตาประกอบแว่นให้กับผู้สูงอายุ ในตำบลสำโรง จำนวน 300 คน พร้อมทีมจักษุแพทย์มาให้ความรู้เรื่องดวงตา เพื่อให้ทุกคนนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืน มีกิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง มอบของอุปโภคบริโภค ในตำบลสำโรง จำนวน 10 ราย


กิจกรรม “PT สร้างปอดให้ชุมชน” ปรับปรุงพื้นที่ในชุมชนเพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำนึกรักป่า ปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้น และไม้กินได้ จำนวน 400 ต้น ณ หน้าอบต.โรง กิจกรรมต้นไม้แลกยิ้ม ที่มอบต้นไม้เพื่อให้ชาวบ้านได้นำต้นไม้กลับไปปลูกที่บ้าน พร้อมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 3,000 ตัว เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนเก็บรับประทานและสร้างรายได้เพื่อดำรงชีวิต 


นอกจากนั้นยังมีโครงการ “PT แยกขยะเปียก ลดขยะโลก” กิจกรรมอบรมให้ความรู้กับผู้นำชุมชน รวมถึงสร้างความรับรู้เรื่องประโยชน์ของการแยกขยะเปียก พร้อมมอบถังขยะเปียกรักษ์โลก จำนวน 50 ใบ ให้กับชุมชน เพื่อเปลี่ยนขยะเปียกเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพใช้ในการปลูกต้นไม้ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ทั้งนี้ นับตั้งแต่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งขึ้น บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนตามความจำเป็นในหลากหลายด้านเพื่อบรรเทาทุกข์และช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคม รวมไปถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยยึดหลัก PT สร้างสุข “สุขทางกาย สุขทางใจ สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง อยู่ดีมีสุข"