Phones

คต. อัดงบพัฒนาระบบบริการดิจิทัล ตอบโจทย์ผู้ประกอบการไทย

2023-03-14 10:01:24 93นิวส์ คอนเน็คท์ - กรมการค้าต่างประเทศ ทุ่มงบพัฒนาระบบการให้บริการของกรมฯ ในทุกมิติ ยกระดับการให้บริการออกเอกสารทางการค้า เตรียมนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ลดระยะเวลาในการรับบริการของผู้ประกอบการไทย สอดคล้องวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรนำนวัตกรรมสมัยใหม่ ขับเคลื่อนการค้าไทยสู่ความเป็นเลิศในเวทีโลก”

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เดินหน้านำนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ โดยเฉพาะการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin: C/O) ที่ผู้ประกอบการสามารถนำไปขอลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีนำเข้าได้ที่ประเทศปลายทางตามพันธกรณีความตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่ไทยเข้าร่วมเป็นภาคี ซึ่งกรมฯ เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการออก C/O ส่งผลให้แต่ละปีมีผู้มาขอรับ C/O ผ่านระบบการให้บริการของกรมฯ มากกว่า 1 ล้านฉบับ โดยในปี 2565 มีมูลค่าการส่งออกกว่า 3.7 ล้านล้านบาท กรมฯ จึงให้ความสำคัญในการยกระดับการให้บริการให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการออก C/O โดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ควบคู่กับเทคโนโลยีแปลงภาพให้เป็นข้อมูล (Optical Character Recognition: OCR) มาใช้ในการบริหารความเสี่ยงรายบุคคล (Risk-based Management on Profile) เพื่อช่วยลดความผิดพลาดและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับ C/O ที่ออกโดยกรมฯ และช่วยลดระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ในการตรวจสอบเอกสารได้เป็นอย่างดี

นายรณรงค์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากระบบ C/O กรมฯ ยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการด้านการค้าต่างประเทศด้วยนวัตกรรมดิจิทัล อาทิ การยกระดับการให้บริการส่งออกสินค้ามาตรฐาน การพัฒนาการบูรณาการระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบริหารจัดการข้อมูลการไต่สวนตามมาตรการ AD/CVD/SG การพัฒนาระบบประมวลการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้ FTAs ของไทย การปรับปรุงระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการขยายขอบเขตในการขอรับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และการพัฒนาระบบคลังข้อมูลกลางของกรมฯ ซึ่งจะช่วยให้กรมฯ สามารถบริหารจัดการและช่วยสนับสนุนการให้บริการของกรมฯ ได้อย่างต่อเนื่อง

ก้าวต่อไปของกรมฯ จะเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอย่างครบวงจร โดยจะให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงลดภาระงานและการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งในอนาคตกรมฯ จะหันมาให้บริการระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th และสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385