Phones





โครงการ ไฟ-ฟ้า เพื่อชุมชน จับมือ พอช. สานต่อกิจกรรม “เปลี่ยน” เพื่อชุมชนดีขึ้นอย่างยั่งยืน

2023-03-17 15:38:10 51



 
นิวส์ คอนเน็คท์ - โครงการ ไฟ-ฟ้า เพื่อชุมชน โดยมูลนิธิทีทีบี สานต่อกิจกรรม “เปลี่ยน” เพื่อชุมชนดีขึ้นอย่างยั่งยืน ลงนามบันทึกความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ด้านการ “พัฒนาขบวนองค์กรชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและภาคตะวันออก มุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามความต้องการของชุมชนและผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ ผ่านการดำเนินงานสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนในด้านต่าง ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
 
โดยในปี 2565 มูลนิธิได้เข้าไปสนับสนุนชุมชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลในด้านต่าง ๆ ในเครือข่ายของ พอช. จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู ชุมชนบ้านมั่นคงใจเดียวกัน ชุมชนบ้านประชารัฐไทยมุสลิมสามัคคี และชุมชนปทุมธานีโมเดล
 
นางสาวมาริสา จงคงวุฒิ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ผู้แทนจากมูลนิธิทีทีบี กล่าวว่า มูลนิธิทีทีบีมุ่งสานต่อกิจกรรมสังคมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำการขับเคลื่อนองค์กรตามแนวคิด Make REAL Change ผ่านกิจกรรม “เปลี่ยน” ชุมชนเพื่อความยั่งยืน (fai-fah for Communities) ที่ให้อาสาสมัครทีทีบีได้รวมพลังกันจากทุกภาคส่วน เพื่อนำความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ อาทิ ความรู้ทางการบัญชีและการเงิน การสร้างแบรนด์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขายและการตลาด เป็นต้น ช่วยจุดประกายการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายดำเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 9 ปี มีชุมชนเข้าร่วมโครงการ 236 ชุมชน ทั้งนี้ ในปี 2565 มูลนิธิทีทีบีได้พัฒนาชุมชนจำนวน 27 โครงการทั่วประเทศ และมีชาวชุมชนได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกว่า 40,000 ราย
 
“ในปี 2566 เรายังคงมุ่งดำเนินกิจกรรม “เปลี่ยน” ชุมชนเพื่อความยั่งยืน โดยร่วมมือกับหลายภาคีเครือข่าย และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรม เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ผ่านการดำเนินงานสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนในด้านต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ ด้านความรู้เรื่องบัญชีการเงิน ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อร่วมกันจุดประกายการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน” นางสาวมาริสา กล่าว
 
ด้านนางสาวเฉลิมศรี ระดากูล รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. กล่าวว่า วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่สำคัญของ พอช. คือ การเป็นองค์กรของประชาชนที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานรากด้วยพลังองค์กรชุมชนและประชาสังคมมีบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็งองค์กรชุมชนและประชาสังคม ให้เป็นแกนหลักในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ ทั้งการพัฒนาที่อยู่อาศัย สวัสดิการชุมชน เศรษฐกิจชุมชน สภาองค์กรชุมชน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในเมืองและชนบท
 
ทั้งนี้ ด้วยบทบาทภารกิจที่สอดคล้องกัน พอช. มีความยินดีที่ได้ร่วมลงนามกับมูลนิธิทีทีบี ในการดำเนินกิจกรรม “เปลี่ยน” เพื่อชุมชนดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ โดย พอช. จะเพิ่มบทบาทในการร่วมสำรวจชุมชนและติดตามผลการดำเนินโครงการหลังส่งมอบโครงการ ซึ่งเชื่อว่าการร่วมมือกับมูลนิธิทีทีบีจะเป็นการสนับสนุนต่อยอดพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืน
 
นอกจากนี้ พิธีลงนามระหว่างมูลนิธิทีทีบี และ พอช. ยังมีตัวแทนชุมชนในเครือข่าย พอช. จำนวนกว่า 20 ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้การดำเนินงานของมูลนิธิทีทีบี และ พอช. เพื่อเป็นแนวทางในการร่วมโครงการต่อไป โดยมีตัวแทนจากชุมชนที่ได้เข้าร่วมเมื่อปี 2565 มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมและผลสำเร็จที่ผ่านมา
 
ไฟ-ฟ้า โดยมูลนิธิทีทีบี มุ่งมั่นและตั้งใจเดินหน้าจุดประกายเยาวชนและชุมชน เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ติดตามกิจกรรมดี ๆ ต่อได้ที่ https://www.ttbfoundation.org